MARION WELLING advies & projecten

Zorgvernieuwing vanuit cliëntenperspectief

projecten

trainer werken vanuit cliëntenperspectief in de jeugdhulp (sinds oktober 2020)

Deze SKJ geaccrediteerde training voor jeugd- en gezinsprofessionals training geeft handvatten om de jeugdige en zijn ouders centraal te stellen en gebruik te maken van de eigen kracht van cliënten in de jeugdhulp. Zowel in company als open inschrijving. Zie www.clientenperspectiefjeugd.nl

 

secretaris  (sinds september 2017)

Opdrachtgever: JORR (Jeugdhulp Overleg Rotterdam Rijnmond)
Opdracht:

- ondersteuning bestuurlijk overleg jeugdhulporganisaties Rotterdam Rijnmond

- voorzitter ketenoverleg aanpak seksueel misbruik in de jeugdhulp Rotterdam Rijnmond

- organisator jaarlijkse studiedag aanpak seksueel misbruik in de jeugdhulp Rotterdam Rijnmond

Deelnemers: ASVZ, Enver, GGZ- Delftland, Horizon, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Youz, Mentaal Beter, Middin, Pameijer, Pluryn, Prokino, Timon, Wijkteams Rotterdam, William Schrikker Groep pleegzorg, Yulius.

 

programmamanager transformatiesubsidie (september 2019 - januari 2022)

Opdrachtgever: JORR (Jeugdhulp Overleg Rotterdam Rijnmond)

Opdracht: Coördinatie transformatieprojecten. Secretaris stuurgroep verbetering zorg voor jeugd in Rotterdam Rijnmond. Voorbereiding projectoverleg, ondersteunen bij het schrijven van projectplannen, zorgdragen voor samenhang tussen de projecten en de verbinding met de leidende principes, voortgang transformatieprojecten bewaken, organiseren bijeenkomsten voor projectleiders en wethouders, opstellen eindrapportage transformatieprojecten etc.

 

ontwikkelaar (sinds januari 2016)

Opdrachtgever:  LOC Zeggenschap in zorg

Opdracht: Kennis ontwikkelen en verzamelen over jeugdhulp zoals een toolbox medezeggenschap voor jongerenraden voor cliëntenraden en een website met informatie over de nieuwe cliëntroutes in de jeugdhulp. Professionals, beleidsmakers en cliënten hierover te informeren.

 

adviseur (april 2019 – oktober 2019)

Opdrachtgever: Prokino Kinderopvang en Zorg

Opdracht: Adviseren over het decentraal en centraal organiseren van clientenparticipatie voor alle activiteiten binnen de organisatie

 

projectleider (mei 2018 – december 2018)

Opdrachtgever: Prismant

Opdracht: Onderzoek Verkenning Arbeidsmarkt Jeugdhulp naar de actuele situatie op de arbeidsmarkt, de veranderingen en de factoren die hierop van invloed zijn. Onderdeel van Actieprogramma Zorg voor Jeugd van de ministeries VWS en JenV. Voor het kwalitatieve deel hebben we focusgroepen georganiseerd met professionals en met bestuurders en experts geïnterviewd over de knelpunten en aanknopingspunten voor verbetering geïnventariseerd.

Meer informatie: Verkenning arbeidsmarkt jeugdsector

 

adviseur (augustus 2017 – april 2018)

Opdrachtgever: Enver jeugd en opvoedhulp

Opdracht: Advies over medezeggenschap cliënten: over ontwikkeling nieuwe cliëntenraad, ouderraden en  jongerenraden en over vernieuwende vormen van cliëntenparticipatie

 

2017

 

adviseur (april 2017 – oktober 2017)

Opdrachtgever : Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Opdracht : coördinatie cliënttevredenheidsonderzoek en advies innovatie cliëntenbeleid

Meer informatie: Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek

 

evaluator (februari 2017 - juni 2017)

Opdrachtgever : Blijf Groep

Opdracht : evaluatie project InZicht, blended hulpverlening

 

adviseur (oktober 2016 - december 2017)

Opdrachtgever : Cardea Jeugdhulp

Opdracht : in beeld brengen jongerenraad en advies uitbreiding jongerenparticipatie in Leiden

Meer informatie: Jubileumbrochure Jongerenraad

 

ambtelijk secretaris (2009 - december 2017)

Opdrachtgever : bestuurders organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp en jeugdbescherming in Rotterdam Rijnmond

Opdracht : ondersteuning bestuurlijk overleg door voorbereiding en verslaglegging vergaderingen, opstellen werkplannen, organiseren van studiemiddagen, schrijven van adviesrapporten etc. en voorzitter werkgroep implementatie kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik

Meer informatie :

adviseur (januari 2016 – mei 2016)

Opdrachtgever : Stek jeugdhulp

Opdracht : Onderzoek en advies kwaliteitsverbetering cliëntendossiers

 

2015

 

interim-beleidsadviseur jeugd (november 2013 – december 2015)

Opdrachtgever : LOC Zeggenschap in zorg

Opdracht : Het perspectief van cliënten van de jeugdhulp onder de aandacht brengen bij professionals

Meer informatiehttp://loc.nl/

 

Ontwikkelaar (juli - oktober 2015)

Opdrachtgever : Nederlands Jeugdinstituut

 

Adviseur (maart tot juli 2015)

Opdrachtgever : Gemeente Teylingen

Resultaat : 3D inspiratiemarkt voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, onderdeel jeugd

 

Adviseur (januari tot april 2015)

Opdrachtgever : De Binnenvest, maatschappelijke opvang

Resultaat : evaluatie implementatie methodiek Herstelwerk en advies en plan van aanpak over het vervolg

 

projectsecretaris crisishulp jeugd regio Rijnmond (2014)

Opdrachtgever : TriviumLindenhof

Opdracht : ondersteuning transformatie crisishulp in de regio Rijnmond van de organisaties voor jeugdzorg, Jeugd GGZ en LVB

 

projectleider Herstelwerk (2011 - juli 2013)

Opdrachtgever : de Binnenvest Maatschappelijke opvang

Resultaat : conferentie iedereen onder dak 2020 (september 2011), implementatie methodiek Herstelwerk, de nieuwe basismethodiek voor de maatschappelijke opvang

 

adviseur (2012)

Opdrachtgever : Vrouwenopvang Rosa Manus

Resultaten : primair proces in het handboek herzien op basis van methodiek krachtwerk;

materiaal voor voorlichtingskoffer over huiselijk geweld, de vrouwenopvang in het algemeen en Rosa Manus in het bijzonder; een benchmark van de ambulante hulpverlening in de vrouwenopvang

 

2011

 

interim-bestuurssecretaris

Opdrachtgever : TriviumLindenhof jeugdzorg

Opdracht : ondersteuning van de Raad van Bestuur

 

trainer

Opdrachtgever : Centrum voor Jeugd en Gezin Breda

Resultaat : training van 4 dagdelen voor ambassadeursmoeders in positief opvoeden

 

tekstschrijver

Opdrachtgever : Kwadraad

Resultaat : brochure Hulp om bij de les te blijven, maatschappelijk werk in het Voortgezet Onderwijs en het MBO

 

2010

 

projectleider DWO aanpak huiselijk geweld

Opdrachtgever : Kwadraad, maatschappelijk werk

Resultaat : 20 instellingen zijn actief betrokken bij de aanpak huiselijk geweld in de regio Delft, Westland, Oostland. Concept convenant DWO aanpak huiselijk geweld.

 

projectleider implementatie Triple P

Opdrachtgever : Centrum voor Jeugd en Gezin Breda

Resultaat : adviesrapport implementatie Triple P in CJG Breda

 

adviseur

Opdrachtgever : Hogeschool INHOLLAND

Resultaat : geredigeerd kaderdocument voor de professionele masteropleidingen

 

docent

Opdrachtgever : Hogeschool INHOLLAND

Resultaat : colleges vraaggericht werken

 

2009

 

beleidsadviseur en projectleider Actief onder Dak

Opdrachtgever : De Binnenvest, maatschappelijke opvang

Resultaat : team bijzondere woonvormen; Bureau Samen aan de Slag; outreachend team, opzet aanpak voor zwerfjongeren; strategisch beleidsplan 2010-2013; jaarplan MT 2010; afdelingsjaarplannen

 

onderwijsontwikkelaar en docent

Opdrachtgever : Hogeschool INholland

Resultaat : minor Jongerencoaching 1 en 2; notitie afstudeerrichtingen; minor cliëntenparticipatie

 

trainer

Opdrachtgever : Stek jeugdzorg

Resultaat : workshop doelrealisatie voor gedragswetenschappers en trainers

 

2008

 

onderzoeker Gaan en blijven werken in de jeugdzorg

Opdrachtgever : FCB

Resultaat : verkenning van gangbare en kansrijke loopbaanpaden in de jeugdzorg

 

projectleider Opleiding Jeugd-en Gezinsspecialist

Opdrachtgever : Hogeschool INHolland

Resultaat : afstudeerrichting gestart in 2009

 

onderzoeker Kwaliteit van de communicatie in de verslavingszorg

Opdrachtgever : Kenniskring Verslaving hogeschool INHolland

Resultaat : pilot onderzoek bij Parnassia/Brijder Den Haag

 

2007

 

trainer Vraaggerichte gesprekken

Opdrachtgever : Stek jeugdzorg

Resultaat : in vier bijeenkomsten is groepsleiding in de residentiële hulpverlening geschoold in het voeren van open, vraaggerichte gesprekken met cliënten op basis van kennis en inzicht in het vraaggericht werken met de groep

 

projectleider Adoptieplan Brede School

Opdrachtgever : Hogeschool INHolland

Resultaat : INHolland Kenniscentrum Brede School; Conferentie Brede School in het VO 'Ontdek je talent' op 18 juni 2008 in de Rotterdamse Doelen; brochure in de Brede School

 

adviseur Samenwerking en afstemming Centra voor Jeugd en Gezin in Delft

Opdrachtgever : Stichting Kwadraad

Resultaat : overzicht samenwerkingspartners in de wijk; inventarisatie problemen per wijk; advies over activiteiten om mee te starten in de wijk

 

2006 en eerder

 

projectleider Eigen-Kracht conferenties

Opdrachtgever : Cardea Jeugdzorg en Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Noord

Resultaat : In de pilot hebben dertig gezinnen hebben gebruik gemaakt van de Eigen-Kracht conferentie als middel om samen met familie, vrienden en overige bekenden een plan te maken om een situatie te verbeteren of een probleem op te lossen. De Eigen-Kracht conferentie is opgenomen in het hulpverleningsaanbod

 

projectleider Ontwikkeling C-toets

Opdrachtgever : Stichting Alexander

Resultaat : cliëntenfeedback instrument voor de jeugdzorg: C-toets

 

onderzoeker Omslag van aanbod naar vraaggericht werken

Opdrachtgever : Trivium Boddaert

Resultaat : verslag ‘Boddaert bezocht’, vervolgonderzoek naar de regie door en keuzemogelijkheden voor de cliënt binnen een nieuwe vraaggerichte ordening van een organisatie voor jeugdhulpverlening, Trivium Boddaertcentrum, Dordrecht (2002)

 

projectmanager Vraaggericht werken

Opdrachtgever : Provinciale Samenwerking Jeugdzorg

Resultaten :

  • Onderzoek naar de hulpverleningsplanning: aan de hand van vooraf opgestelde kwaliteitscriteria zijn plaatsingsgesprekken en hulpverleningsplannen bij jeugdzorginstellingen in Zuid-Holland beoordeeld
  • Ontwikkeling cliëntenfeedbacksysteem
  • Jongerenaudit: jongeren zijn getraind en hebben jongeren in de jeugdhulpverlening geïnterviewd over de kwaliteit van de hulpverlening Trainingen vraaggericht werken en vraaggerichte gesprekken

Meer informatie zie publicaties :

 

coördinator Project Vrouwenhulpverlening

Opdrachtgever : Provinciaal platform Zuid-Holland

Resultaat : studiedag voor huisartsen 'de vrouw als patient', verwijsgids vrouwenhulpverlening / vrouwengezondheidszorg Zuid-Holland, trainingen en brochure Thuiszorg en vrouwenhulpverlening

 

coördinator Samenwerkingsverband tegen Seksueel Geweld

Opdrachtgever : bestuur Samenwerkingsverband tegen Seksueel Geweld

Resultaten : regionaal netwerk instellingen, incestconsultatieteam, studiedagen, voorlichtingsmiddagen en informatiemateriaal

 

Marion Welling

06-50614110

Ontwerp website      NINA SCHOUTEN DESIGN

MARION WELLING advies & projecten

Zorgvernieuwing vanuit clientenperspectief

MARION WELLING advies & projecten

Zorgvernieuwing vanuit clientenperspectief

Marion Welling

info@marionwelling.nl

06-50614110